Wie graag iets meer weet over prebiotica; geschreven door één van de grondleggers!

In het nieuwste productgamma van GOLDMEDICS, COMBI GOLD en COMBI PLATINUM, worden prebiotica gebruikt. Een goede gelegenheid om eens aan één van de partners van GOLDMEDICS, gezien zijn ervaring met deze groep ingrediënten, te vragen wat meer uitleg te geven:

“””De microbiële flora in onze darmen zijn een complex ecosysteem met honderden soorten micro-organismen. Daarvan zijn de meeste bijzonder nuttig voor het lichaam en een aantal potentieel schadelijk. 

Zo vindt 60 à 70 % van ieders immuniteitssysteem zijn oorsprong in de microbiële darmflora. Voor paarden is de microbiële flora ook een belangrijke energieleverancier. 

Pre- en probiotica kunnen dit ecosysteem beïnvloeden.

Er is een labiel evenwicht in de darmen tussen de gunstige flora en de ongunstige.

In normale omstandigheden houdt de gunstige flora het ongunstige deel onder controle.

(Toen ons team dit meer dan 20 jaar geleden bestudeerde, konden we aantonen dat door prebiotica gestimuleerde gunstige flora, metabolieten produceerden, die de ontwikkeling van ongunstige flora verhinderde).

Ik merk regelmatig dat veel mensen, zelfs mensen met een wetenschappelijke achtergrond, dikwijls de begrippen prebiotica en probiotica door elkaar halen. Pre- en probiotica zijn dan ook vrij nieuwe concepten.

Daarom even kort:

. Probiotica zijn gunstige levende micro-organismen zoals de goede bacteriën die in onze darmen en deze van onze paarden aanwezig zijn.

. Prebiotica zijn geen micro-organismen, maar zijn de voeding die de lichaamseigen gunstige micro-organismen in onze darmen nodig hebben om hun rol te vervullen en zich te vermeerderen.

Bij zeer jonge mensen of dieren, die de juiste voeding krijgen en niet onder stress-omstandigheden verkeren, zijn geen toevoegingen van pre- of probiotica nodig.

Maar vrij snel, bij paarden vanaf 1 jaar, steekt een systemische ontsteking de kop op, die lineair toeneemt tot 20 jaar (bij paarden) om nadien een wisselend verloop te kennen.

Deze “inflamm-aging” is een belangrijke factor bij veroudering- en afbraakprocessen

en wordt beïnvloed door de werking en de samenstelling van de microbiële flora.

Ook bij optreden van stress-omstandigheden, ondermeer het toedienen van antibiotica en onstekingsremmers, fouten in de voeding zoals het (overdreven) gebruik van krachtvoer, snel wijzigen van type voeder, of mentale stress (kuddewijziging, verplaatsingen, verplichte stalrust, hoge fysische eisen…) kunnen de goede werking en samenstelling van de microbiële flora wijzigen.

Toedienen van antibiotica bv. leidt tot een catastrofale wijziging van ongunstige én gunstige bacteriën in de darmen. De ongunstige flora kan de bovenhand nemen; het duurt maanden vooraleer alles terug in evenwicht is. (Gebruik van prebiotica, gestart vóór de toediening kan zowel de duur als de omvang ervan in belangrijke mate reduceren)

Optreden van koliek en diarree zijn gevolgen van een verstoord evenwicht, waarbij men ook een sterk verminderde diversiteit van de flora vaststelt.   

Hoe kan men nu ondersteunen?

Er zijn actueel 2 benaderingen: toedienen van probiotica of toedienen van prebiotica.
Bij gebruik van probiotica wordt gunstige flora oraal ingenomen. Nadeel van deze benadering is dat de lichaamsvreemde flora de zure omstandigheden van de maag dient te overleven en zich nadien dient in te planten in het bestaande ecosysteem. In de praktijk zien we dat slechts een zeer beperkt aantal flora stammen erin slaagt de maag te trotseren en dat de inplanting in de darm van zeer korte duur is, zodat minstens dagelijks een nieuwe toediening dient te gebeuren.

Bij gebruik van prebiotica worden meestal plantextracten, waarvan aangetoond werd dat ze enkel door de lichaamseigen gunstige flora als substraat wordt gebruikt, via de voeding toegevoegd met tot gevolg een toename van de gunstige flora ten nadele van de ongunstige. Deze extracten hebben geen probleem met de maagomstandigheden en kunnen eenvoudig aan voeding of supplementen worden geaddeerd, wat minder het geval is voor de probiotica.

Niet alles wat voedingsvezel is, is een prebioticum. Vele componenten van voedingsvezel worden zowel door de gunstige als door de ongunstige flora gemetaboliseerd of worden, zoals bv. lignine, zelfs niet gefermenteerd en komen als dusdanig in de mest terecht.

De kunst bestaat erin natuurlijke moleculen te vinden die in vivo wel door de gunstige flora worden gemetaboliseerd en niet door de ongunstige. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat deze functionele producten slechts sterk actief zijn in een deel van het maagdarmkanaal en dit afhankelijk van de diersoort. Men dient dus met een combinatie te werken van verschillende soorten prebiotica om het ganse maag-darmkanaal te koloniseren. Mijn vroeger team heeft reeds een 20-tal jaar geleden deze combinatie-benadering ontwikkeld en hiervoor werden dan ook een aantal patenten toegekend.

GOLDMEDICS volgt ook deze strategie en het succes van COMBI GOLD en COMBI PLATINUM,, met hun combinatie van specifieke prebiotica, is hiervan een eerste voorbeeld.

P.S.: Toen ik met mijn vroeger team zo’n 30 jaar geleden startte met dit onderzoek bleek er geen specifieke naam te zijn voor dit soort producten. Daarom werd de naam “prebiotica” gecreëerd en het doet genoegen te zien dat deze benaming nu in de ganse wereld zijn ingang heeft gevonden. Honderden positieve wetenschappelijke studies zijn ondertussen uitgevoerd met prebiotica, we vermelden enkel de aangetoonde verhoging van botdensiteit, verhelpen van problemen met intestinale transit, versterkte immuniteit en en reductie van darmkanker. Op ratten werd zelfs een verhoging van de levensduur met 30% aangetoond”””

Hier meer info over COMBI GOLD en COMBI PLATINUM .